I. Jėzus nuteisiamas mirti


„...Pilotas išvedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje, pavadintoje „Akmeninis grindinys", hebrajiškai Gabata".  (Jn 19,13)

   Viešpatie, Tu norėjai išaiškinti įstatymus ir juos sutalpinai į vieną įsakymą: į meilės.

   Tu per daug kalbėjęs,

   Tu per daug kovojęs,

   Tu nebuvęs išmintingas, kadangi taip turėję įvykti.

   Tu su padoriais žmonėmis pasielgęs kaip su gyvačių veisle,

   Tu jiems pasakęs, kad jie panašūs į pabaltintus antkapius, kurie tik iš paviršiaus gražiai atrodo;

   Tu glaudęs raupsuotuosius ir laiminęs vargšus,

   Tu valgęs su viešais nusidėjėliais ir netiksliai laikęsis ritualinių nuostatų.

   Už tai dabar jie Tau keršija ir reikalauja Tavo mirties: „Nukryžiuok jį!"

   Viešpatie, žinau, būsiu smerkiamas, jei mėginsiu nors truputj pana­šiai gyventi kaip Tu.

   Aš bijau.

   Į mane rodo pirštais, vieni juokiasi, kiti tyčiojasi iš manęs.

   Ir vis dėlto, Viešpatie, žinau, kad Tu esi Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

   Viešpatie, išmokyk mane kalbėti,

   išmokyk mane kovoti,

   išmokyk mane pagal Tavo Evangeliją gyventi,

   iki galo,

   iki kvailystės,

   iki kryžiaus kvailystės.

                                                     Pagal Miche Kvistą


II stotis   >>>
Kryžiaus kelias