Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


   
Grupės, organizacijos


Pastoracinė taryba 2015 m.balandžio 24 d. patvirtinto pastoracinės grupės :

Ukmergės Švč. Trejybės parapijoje esančios maldos grupės

1.     „Eucharistijos bičiuliai" (grupė renkasi pirmais mėnesio sekmadieniais po 11 val.
Šv.
Mišių.). Vadovė Eugenija Gezevičienė

2.     Parapijos choras (repeticijos sekmadieniais po Sumos, pirmadieniais po vakaro Šv. Mišių). Vargonininkė Regina Ališauskaitė

3.     Cecilijos kvartetas (repeticijos trečiadieniais ir penktadiniais 13 val.

      Vadovė Regina Ališauskaitė) 9.30 Gieda bažnyčioje šeštadieniais Šv. Jėzaus
      Vardo rožančių ir 10 val Šv. Mišiose

4.    Vaikų katechezė rengiantis pirmai Šv.Komunijai (sekmadieniais po 9.30 val. Šv. Mišių). Katechetė Vida Tuškevičienė

5.    Jaunimo katechezė rengiantis Sutvirtinimo sakramentui (sekmadieniais po 9.30 vai. Šv.Mišių). Katechetė Kristina Vaicekauskienė

6.     Jaunimo giedojimo grupelė. Gitaros mokymosi pamokos (renkasi šeštadieniais 15 val.).
Vadovė Lina

7.     „Fatimos Švč. M. Marijos rožinio maldos grupė" (pirmais mėnesio šeštadieniais
nuo 8 val.
iki l0val.) Vadovė Juzefa Bakienė

8.     „Marijos legionas" (renkasi trečiadieniais 16 val.). Vadovė Stasė Karvelienė

9.     „Gvadelupės Dievo Motinos maldos grupė už gyvybę" (kiekvieno mėnesio 12 d. po

      Šv. Mišių). Vadovė Rita

10.   „Motinos maldoje" (paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais po Šv. Mišių bažnyčioje
(atviras žmonėms). Vadovė Vida G.

11.   „Alfa" kursas. Koordinatorė Virginija Bundonytė

12. „Atgaivink" programos „Tikėjimo pasidalijimo grupė". Vadovė Vida G.

13.  „Parapijos Caritas". Vadovė Kristina Daveikienė

14.  „Veikliųjų žmonių bendrija" (renkasi ketvirtadieniais 19val.) Vadovas Remigijus Ivoška

15.  Maldos ir užtarimo grupė (penktadieniais po Šv. Mišių). Vadovė Vida G.

16.    „Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio maldininkai". Vadovė Vida G.

17.   AA alkoholikų grupė (susirinkimai antradieniais 18val.) Vadovas Gintas

18.   Al-Anon šeimos grupės. Vadovė Gražina

19.     „Lyderystės konferencijos" (paskutiniais mėnesio antradieniais po Šv. Mišių).

        Vadovė Virginija

20.     „Parapijos šeimų grupelė". Vadovai Vaida ir Šarūnas Prušinskai

21.   „Karunka" liaudiško giedojimo grupelė (gieda antradieniais prieš Šv. Mišias).
  Vadovė Karolina

CARITAS

    2006 m. Ukmergės RK Švč. Trejybės parapijos CARITUI sukako
15 metų. Šiuo metu parapijos Caritui vadovauja Lina Katinienė. Šiandieninė Ukmergės RK Švč. Trejybės parapijos Carito organizacijos veikla:

 • Teikia pagalbą skurstančioms šeimoms, pavieniams asmenims, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, invalidams (lankoma namuose, aprūpinama maisto produktais, rūbais, avalyne; šeimų, ligonių ir invalidų lankymas);

 • Daugiavaikių šeimų globa (dauguma išsiskyrusių, nemažai vienišų motinų);

 • Priima aukas ir paramą vargstantiems iš parapijos gyventojų bei kitų geros valios žmonių;

 • Organizuoja paramos akcijas, talkina klebonui pastoraciniame darbe.

 

    EUCHARISTIJOS BIČIULIAI

    2007 m Ukmergės švč. Trejybės bažnyčios Eucharistijos bičiuliams sukako 35 metai. Eucharistijos bičiulių judėjimas įsikūrė 1972 m.

    Ukmergės Eucharistijos bičiulių vadovė Eugenija Guzevičienė.

    Eucharistijos bičiuliai dažnai priima Eucharistiją bei dalyvauja Mišiose, gilina savo tikėjimo pagrindus, studijuoja  Šv. Raštą, dalijasi tikėjimo patirtimi. Renkasi pirmą kiekvieno mėnesio sekmadienį, atlieka savo pareigą, gieda ir meldžiasi, kad visi žmonės brangintų Eucharistiją,
kuri yra gyvasis Dievas tarp mūsų.

    KATECHEZĖ

    Vaikai ir jaunuoliai parapijoje rengiami priimti Atgailos, Eucharistijos
ir Sutvirtinimo sakramentus.

    Kiekvieną sekmadienį vaikai ir jaunuoliai 9.30 val. kviečiami į Šv. Mišias, po kurių vyksta pamokėlės besiruošiantiems sakramentams.

 

 • 2007-01-12 į Ukmergės švč. Trejybės bažnyčią buvo iškilmingai atnešta Šiluvos Dievo motinos paveikslo kopija, apkeliavusi visas Kauno arkivyskupijos bažnyčias.

 • 2006-2008 m. vyko parapijos atsinaujinimo programa “Atgaivink ”.

 • Per Šiaulių vyskupijos jaunimo dienas, kurios vyko Šiauliuose 2009 m. rugsėjo 26 d., keliaujantis Lietuvos jaunimo dienų kryžius patikėtas Kauno arkivyskupijai, iš kurios per Kalėdas buvo perduotas Panevėžio vyskupijai. Joje 2010 birželio 26 – 27 d. vyks Lietuvos jaunimo dienos „Kelkis ir eik“.

 • 2009 m. spalio 10-11 dienomis Kryžius aplankė ir Ukmergės
  Švč. Trejybės parapiją, iš kurios buvo iškilmingai išlydėtas į
  Petro ir Pauliaus bažnyčią.

 • Bažnyčia glaudžiai bendrauja su parapijoje esančiomis
  Senamiesčio pagrindine, ir „Varpelio“ pradine mokyklomis:
  rengia bendras šventes, vykdo pastoracinę veiklą.

 

 

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių
Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Antradieniais-penktadieniais -
17.15 val.

Šeštadieniais -
10.00 val.

Sekmadieniais -
8.00,
10.00 val.

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com