Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


Atverkime savo širdis
Prisikėlusio Jėzaus Kristaus Motinai Marijai

    
 

Marija yra dieviškosios Malonės Motina. Ji dalyvauja Kristaus ir Bažnyčios paslaptyje ir mūsų laikais. Marijoje, tik joje vienoje, mes randame gyvai įsikūnijusį visišką pasiaukojimą Dievui Tėvui, Dievui Sūnui ir žmonijos išganymo misijai, pasiaukojimą, kuris turi gaivinti kiekvieną pašaukimą. Marijoje yra įsikūnijusi tobula ištikimybė Šventajai Dvasiai, kuri yra kiekvieno pašaukimo įkvėpėja ir ugdytoja. Per gegužines pamaldas mes kalbame Rožinį, giedame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Jos garbei skirtas giesmes, meldžiamės ir pavedame save Jos globai.

     
 

      2003–ius liturginius metus popiežius Jonas Paulius II buvo paskelbęs Rožinio metais. Švento Tėvo išties nuostabios mintys apie Rožinį iš apaštališkojo laiško "Rosarium Virginis Mariae".

     Tame pačiame laiške Šventasis Tėvas pabrėžė, kad rožinio malda yra lobis, kurį turime iš naujo surasti. Atėjus gegužės menesiui, dar kartą įsigilinkime į Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II mintis apie rožinį.

    "Aš pats nepraleisdavau nė vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Nuo pat vaikystės ši malda užėmė svarbią vietą mano dvasiniame gyvenime. [...] Rožinis lydėjo mane džiaugsmo ir išmėginimo momentais. Jam aš patikėdavau daugelį rūpesčių. Jame visada rasdavau paguodos. [...] 1978 m. spalio 29 d., vos dviem savaitėms praėjus po išrinkimo į Petro sostą, tarsi nujausdamas šį tą sieloje, šitaip kalbėjau:

    "Rožinis - mano mylima malda. Tai nuostabi malda. Nuostabi paprastumu ir gilumu. [...] Galima sakyti, kad rožinis yra malda, savotiškai komentuojanti Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos Lumen gentium paskutinį skyrių, kuriame kalbama apie nuostabų Dievo Motinos buvimą Kristaus ir Bažnyčios slėpinyje. Iš tikrųjų "Sveika, Marija" fone prieš sielos akis vienas po kito vyksta svarbiausi Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai.

     Telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, taip sakant, per jo Motinos širdį. Kartu į šias rožinio dešimtis mes galime surinkti visus mūsų asmeniško ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies, Bažnyčios, žmonijos įvykius, t. y. mūsų asmeniškus ir mūsų artimo įvykius, ypač artimiausių ir labiausiai mums rūpinčių žmonių įvykius. Šitaip paprasta rožinio malda išsilieja žmogiškojo gyvenimo ritmu".

     Kalbant rožinį, tradiciškai naudojamasi vėriniu. Pernelyg paviršutiniška praktika dažnai pastūmėja jį traktuoti kaip paprastą "Sveika, Marija" skaičiavimo priemonę. Tačiau jis išreiškia ir tam tikrą simboliką, galinčią naujai įprasminti kontempliaciją. Ryšium su tuo pirmiausia reikia pažymėti, kad vėrinys artėja prie Nukryžiuotojo, kuris šitaip atveria ir užsklendžia pačios maldos kelią.

    Tikinčiųjų gyvenimas ir malda sutelkiami į Kristų. Visa kyla iš jo, visa krypsta į jį ir visa per jį Šventojoje Dvasioje pasiekia Tėvą. Kaip skaičiavimo priemonė, užduodanti maldos judėjimo ritmą, vėrinys primena nesibaigiantį krikščioniškojo kontempliavimo ir tobulėjimo kelią. Pal. Baltramiejus Longas žiūri į vėrinį ir kaip į grandinę, jungiančią mus su Dievu. Taip, grandinė, tačiau švelni grandinė, nes toks mūsų santykis su Dievu, kuris yra Tėvas. "Sūniška" grandinė susieja mus su Marija, "Viešpaties tarnaite" (plg. Lk 1, 38), galiausiai - ir su pačiu Kristumi, kuris, būdamas Dievas, iš meilės mums tapo "tarnu" (plg. Fil 2, 7).

    Taip pat gražu simbolinę vėrinio reikšmę išplėsti į mūsų tarpusavio santykių sritį; jis primena bendrystės ir bičiulystės ryšį, siejantį mus su Kristumi. Rožinis - lobis, kurį reikia atrasti Brangūs broliai ir seserys! Tokia lengva ir kartu tokia turtinga malda tikrai nusipelno, kad ją iš naujo atrastų krikščionių bendruomenė. [...] Kreipiuosi pirmiausia į jus, mieli episkopato broliai, kunigai ir diakonai, taip pat į jus, pastoracijos darbuotojai, einantys įvairias pareigas, idant asmeniškai patyrę rožinio grožį, taptumėte veikliais jo iniciatoriais.

    Tikiu, kad ir jūs, teologai, po tikslių ir kartu išmintingų apmąstymų, grindžiamų Dievo žodžiu ir dėmesingų krikščioniškosios liaudies gyvenimui, atskleisite šios tradicinės maldos dvasinius turtus ir pastoracinę vertę. Dedu viltis į jus, pašvęstieji vyrai ir moterys, ypatingu būdu pašaukti kontempliuoti Kristaus veidą Marijos mokykloje. Atsigręžiu į jus, visų luomų broliai ir seserys, į jus, krikščioniškosios šeimos, į jus, ligoti ir pagyvenę žmonės, į jus, jaunuoliai: su pasitikėjimu vėl imkite į rankas rožinio vėrinį, iš naujo atverdami jį Šv. Rašto šviesai, harmonijoje su liturgija, jūsų kasdienio gyvenimo kontekste. Tenevirsta mano kreipimasis negyva raide!

     [...]Mielai pasisavinu jaudinančius žodžius, kuriais pal. Baltramiejus Longas, rožinio apaštalas užbaigia garsųjį Prašymą Šventojo Rožinio Karalienei: "O rožini, palaimintas Marijos, švelnioji grandine, jungianti mus su Dievu, meilės ryšy, vienijantis mus su angelais, išminties bokšte, atsilaikantis prieš pragaro antpuolius, saugusis uoste jūros katastrofoje, daugiau tavęs nebepamesime. Tu būsi mūsų paguoda merdėjimo valandą.

    Tau skiriamas paskutinis gęstančio gyvenimo bučinys. Ir paskutinis garsas mūsų lūpose bus tavo malonus vardas, o Pompėjos Rožinio Karaliene, o brangiausioji mūsų Motina, o Nusidėjėlių Gynėja, o Aukščiausioji Nuliūdusiųjų Paguoda! Būk palaiminta visur, šiandien ir visada, žemėje ir danguje".

Iš tinklalapio „Theotokos“, skirto Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos slėpiniui liturgijoje ir pamaldumo praktikose atskleisti.


Rožinio Karalienės pažadai jo kalbėtojams

1. Kas Mano rožinį ištvermingai kalba - gauna ypatingą malonę.

2. Aš pažadu visiems, kas pamaldžiai susikaupęs kalba šią mąstomąją maldą, ypatingą globą ir didžių malonių.

3. Rožinis yra galingas ginklas prieš piktąjį priešą. Jis naikina ydas, nuodėmes ir klaidas.

4. Rožinis padeda išsiugdyti dorybių, atsiduoti nuopelningiems darbams. Jis teikia sieloms dieviškojo gailestingumo pilnatvę. Jis padės atversti sielas - jos ims niekinti žemiškas vertybes, mylėti dangiškąsias, darys didelę pažangą. Daug sielų išgelbės rožinis.

5. Siela, kuri su pasitikėjimu Rožinio malda kreipiasi į Mane, nepražūva.

6. Visi, kurie pamaldžiai kalba Rožinį, apmąstydami paslaptis, nepalūš nelaimėse ir bus apsaugoti nuo netikėtos mirties. Jeigu jie yra nusidėję, jiems bus suteikta atsivertimo malonė, o jeigu jie teisūs, - gaus ištvermės ir pasieks laimingą amžinybę.

7. Tikintieji, nuolat kalbantys mąstomąją Mano Rožinio maldą, nemirs be šventųjų Sakramentų.

8. Aš noriu, kad visi, kurie praktikuoja mąstomąją Rožinio maldą, gyvendami ir mirties valandą būtų Dievo apšviesti, apdovanoti Jo malonėmis ir galėtų naudotis Jėzaus Kristaus nuopelnais.

9. Sielas, kurios mėgo Manąjį Rožinį, Aš labai greitai išvaduosiu iš skaistyklos kančių.

10. Ištikimi Mano Rožinio vaikai Danguje turės didelę garbę.

11. Viskas, ko Manęs šv. Rožiniu prašoma, bus duota.

12. Tam, kas platina Mano Rožinio maldą, padėsiu visuose varguose.

13. Aš išprašau Savo Dieviškąjį Sūnų, kad visus, kurie brangina šv. Rožinį, užtartų palaimintieji Dangaus gyventojai, ypač mirties valandą.

14. Visi, kurie kalba Manąjį Rožinį, yra Mano mylimi vaikai ir Jėzaus Kristaus, Mano Vienatinio Sūnaus, broliai.

15. Pamėgta Mano mėgstamoji šv. Rožinio malda yra ypatingas išrinkimo ženklas.


* * *

Švč. M. Marijos pažadai
toms sieloms, kurios paaukoja savo gyvenimą Jos Nekalčiausios Širdies intencija:

 1. Jūsų vardai bus įrašyti į meile liepsnojančią Jėzaus Širdį ir Nekalčiausiąją Marijos Širdį.

2. Savo pasiaukojimo, sujungto su Jėzaus nuopelnais, dėka jūs išgelbėsite daugybę sielų nuo amžinojo pasmerkimo. Jūsų aukos nuopelnai pasieks sielas iki pasaulio pabaigos.

3. Nė vienas iš jūsų šeimos narių nebus pasmerktas, net jeigu išorėje atrodytų kitaip, nes prieš sielai paliekant kūną, jiems bus suteikta tobulo gailesčio malonė.

4. Savo pasiaukojimo dieną jūs išvaduosite iš skaistyklos savo šeimos mirusiųjų vėles.

5. Jūsų mirties valandą Aš stovėsiu šalia ir palydėsiu jūsų sielas pro skaistyklą tiesiai pas Švenčiausiąją Trejybę, kur jūs užimsite Viešpaties jums paruoštą vietą ir būsite su Manimi amžinai laimingi.

* * *

Malda Angelų Karalienei
(Padiktuota pačios Dievo Motinos)

 ,,Šventoji Dangaus Valdove, Angelų Karaliene, Dievas Tau pavedė ir suteikė galybę sutrinti žalčiui galvą. Todėl maldaujame Tave nužemintai, siųsk mums pagalbon dangaus legionus, kad jie, Tau leidus, su savo galybe visur slankiojančias piktas dvasias persekiotų, jų įžūlumus atremtų ir juos į gelmes nutrenktų. Jūs, šventieji angelai ir arkangelai, ginkite ir saugokite mus! Geroji ir maloningoji Motina, Tu amžinai - mūsų meilė ir viltis! Dievo Motina, siųsk mums šventuosius angelus, kad jie gintų ir atitolintų nuo mūsų piktąjį priešą. Amen."

* * *

Pasiaukojimo malda Švč. Mergelei Marijai

     Marija, štai Tavo vaikai, susibūrę aplink Tave, ieško Tavo motiniškos globos ir su pasitikėjimu meldžia užtarimo. O Motina, melski už mus, užtarki mus, kad Dievo malonės nepraeitų veltui, bet ugdytų šventumą, į kurį visi esame pašaukti.

     Norime patikėti Tau savo ateitį ir prašome lydėti mus gyvenimo kelyje. Jis toks nuostabus, bet kartu ir pilnas prieštaravimų. Galingos priemonės žmonių rankose gali šį pasaulį paversti gražiausiu sodu arba griuvėsiais. Šiandien žmogus pajėgia įsiterpti į pačias gyvybės gelmes: siekia gėrio arba pasiduoda puikybei, kuri skatina mokslą negerbti žmogiškosios būtybės. Kaip niekad anksčiau žmonija stovi kryžkelėje. Dabar ir vėl, o šventoji Mergele, mūsų išganymas yra vien tik Jėzuje, Tavo Sūnuje.

     Kaip apaštalas Jonas trokštame pakviesti Tave, o Motina, į savo namus ir išmokti iš Tavęs vis labiau panašėti į Tavo Sūnų. „Moterie, štai Tavo vaikai!“ Mes dabar stovime prieš Tave, kad Tavo motiniškai globai patikėtume save pačius, Bažnyčią ir visą pasaulį. Melski už mus savo mylimąjį Sūnų, kad jis gausiai suteiktų Šventosios Dvasios, Tiesos Dvasios, kuri mums yra gyvybės šaltinis. Tegu Šventoji Dvasia atveria mūsų širdis teisingumui ir meilei, veda žmones ir taustas į tarpusavio supratimą ir taikos troškimą. Tau pavedame visus žmones, pradedant pačiais silpniausiais: dar negimusius kūdikėlius ir tuos, kurie gimsta skurde ir kančioje, jaunuolius, ieškančius gyvenimo prasmės, bedarbius, kenčiančius badą ir ligas. Tau pavedame suirusias šeimas, iš niekur nesulaukiančius pagalbos senus žmones ir visus, kurie yra vieniši ir netekę vilties. O Motina,

     Tu pažįsti Bažnyčios ir pasaulio kančias bei viltis. Pagelbėk savo vaikams kasdienybės bandymuose ir paremk visų mūsų pastangas, kad tamsa neužgožtų šviesos. Tau, Išganymo Aušra, pavedame savo kelionę per naująjį tūkstantmetį, kad Tavo lydimi visi žmonės pažintų Kristų, pasaulio šviesą ir vienintelį Išganytoją, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. 

Šia malda popiežius Jonas Paulius II pavedė pasaulį Švč. M. Marijos globai. Roma 2000 10 08 (sutrumpinta)

Švč. Mergelės Marijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    pasigailėk mūsų!
 

     TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

    Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
    Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

    Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Bernardo malda

     ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.


Internete apie Švč. Mergelę Mariją

http://www.pivasiunai.lt/pamaldumas/maldos/
http://www.mariedenazareth.com
http://www.marylinks.org
http://www.marystouch.org
http://www.fifthmariandogma.com/
http://www.premier.net/~avemarie
http://www.catolicos.org
http://www.msu.edu/~rabbatjo/theotokosindex.htm
http://www.motherofallpeoples.com
http://udayton.edu/mary
http://www.medjugorje.hr

http://www.medjugorje.lt

 


 

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Taujėnų parapijų klebonas
soc. ped. mgr. kun.

Dainius LUKONAITIS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel.
+370 616 70363

Kunigas budi raštinėje nuo 16.30 iki 19 val.


 
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

Bažnyčia - Ukmergės g. 28, Taujėnai, LT-20348 Ukmergės r.
Klebonija -
Užugirio g. 1A, Taujėnai, LT-20348 Ukmergės r.,
tel. (340) 4 51 42
mob. tel. +370 616 70363
 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Šiokiadieniais - 17.00

Šeštadieniais - 10.00 ir 17.00

Sekmadieniais - 8.00, 9.30; 11.00

Svarbios nuorodos

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com